Autumnal to avian

From Dhamma Wiki
Jump to navigation Jump to search

autumnal : (adj.) sāradika.

auxiliary : (adj.; m.) sahāyabhūta; upakāraka; sahakārī; upakārī.

avail : (v.t.) upakaroti; anuggaṇhāti. (v.i.) atthāya or hitāya bhavati. (pp.) upakata; anuggahita; atthāya bhūta; hitāya bhūta. (m.) attha; hita. (f.) abhivuddhi.

available : (adj.) sulabha; laddhabba; payojanāvaha.

avalanche : (nt.) himasikharapatana.

avarice : (m.) lobha. (nt.) macchariya; kadariya.

avaricious : (adj.) luddha; kadariya; maccharī.

avariciousness : (nt.) luddhatta; macchariya.

avaunt : (intj.) apehi; apagaccha; apakkama.

avenge : (v.t.) veraṃ niyyāteti. (pp.) niyyātitavera.

avengeful : (adj.) verasādhanābhilāsī.

avenue : (m.) pavesapatha. (f.) ubhato tarupanti; tarurājiyatta-vīthi.

aver : (v.t.) sanicchayaṃ vadati. (pp.) sanicchavutta.

average : (adj.) majjhimappamāṇika. (m.) vattamānasabhāva (nt.) majjhimappamāṇa (v.t.) pamāṇaṃ dasseti; majjhe pavatteti. (pp.) dassitapamāṇa; dassitapamātita.

averment : (nt.) thirapakāsana.

averse : (adj.) paṭikūla; parammukha; viratta. (averse to, from pain), dukkhapaṭikūla.

aversion : (m.) virāga; anālaya. (f.) nibbidā; parammukhatā; vimukhatā.

avert : (v.t.) vāreti; nivāreti; nivatteti; vinivaṭṭeti. (pp.) vārita; vāritita; vāriṭita.

avian : (adj.) sakuṇāyatta.