Bachelor to bad

From Dhamma Wiki
Jump to navigation Jump to search

bachelor : (m.) kulaputta; avivāhita; upādhilāghī.

bacillus : (nt.) rogabīja.

back : (f.) piṭthi. (adj.) pacchima; pacchā. (v.t.) upatthambheti; piṭṭhim āruhati. (pp.) upatthambhita; piṭṭhim āruḷha. (adv.) pati, ni or parā perfixed ot verbs give this adverbial meaning, e.g. comes back, paccāgacchati. gives back, paṭidadāti. goes back, nivattati; paṭinivattati. turns back, paravattati.

back door : (nt.) pacchimadvāra.

back ground : (f.) pacchābhūme.

back room : (m.) bāhiragabbha.

back side : (m.) piṭṭhipassa.

backbiter : (m.) marapiṭṭhimaṃsika.

backbiting : (f.) pesuññakathā; piṭṭhimaṃsiktā.

backbone : (nt.) piṭṭhikaṇṭaka.

backing : (nt.) upatthambhana.

backslide : (v.i.) olīyati. (pp.) olīna.

backward : (adj.) dandha; manda; hāyanasīla.

backwardness : (f.) dandhatā; asamatthatā.

backwards : (adv.) pacchāmukhaṃ; paṭilomaṃ.

bacon : (nt.) loṇadhūpita-sūkaramaṃsa.

bacteria : (m.; plu.) rogajanakā; sukhumapāṇino.

bad : (adj.) duṭṭha; pāpī; nindita; garahita; asundara; asuddha; sadosa || frame of a bad: (f.) aṭani.