Bastion to batter

From Dhamma Wiki
Jump to navigation Jump to search

bastion : (m.) uddāpa. (f.) upakārikā.

bat : (f.) jatukā; ajinapattā. (small bat) (f.) vagguli. (nt.) kandukapaharaṇa. (v.i.) kandukaṃ paharati.

batch : (m.) rāsi; samūha.

bate : (v.t.) hapeti; upasameti; ūnaṃ karoti. (pp.) hāpita; upasamita; ūnīkata.

bath : (nt.) nahāna; sināna.

bath attendant : (m.) nahāpaka.

bath chair : (nt.) cakkayuttapīṭha.

bath powder : (nt.) nahānacuṇṇa.

bath room : (m.) nahānakoṭṭhaka.

bathe : (v.t.) nahāpeti. (v.i.) nahāyati. (pp.) nahāpita; nahāta.

bathing closet : (nt.) nahānakoṭṭhaka.

bathing cloth : (f.) jalasāṭikā

bathos : (nt.) adhopatana.

bating : (prep.) vinā; ṭhapetvā; muñcitvā.

baton : (f.) gadā. (m.) muggara.

batsman : (m.) kandukapahāraka.

batta : (m.) gamanaparibbaya.

battalion : (nt.) senādala.

batten : (v.i.) adhikaṃ bhuñjati. (v.t.) paṭṭikāhi daḷhīkaroti. (pp.) adhikaṃ bhutta; paṭṭikāhi daḷhīkata.

batter : (v.t.) viddhaṃseti; khaṇḍākhaṇḍaṃ karoti. (pp.) viddhaṃsita; kanṇḍākhaṇḍa kata.