Beaker to bearish

From Dhamma Wiki
Jump to navigation Jump to search

beaker : (nt.) pānabhājana.

beam : (m.) tulādhāra.

beam of a carriage : (nt.) dhura.

beam of a ray : (m.) kara; kiraṇa; mayūkha.

beam of a balance : (m.) tulādaṇḍa.

beamless : (adj.) nippabha.

beamly : (adj.) ujjala; pabhassara.

bean : (nt.) māsa.

bear : (m.) accha; issa; bhallūka. (v.t.) 1. vahati; dhāreti; 2. janeti; 3. bharati; pariharati. (v.i.) sahati. (pp.) vahita; dhārita; janita; bhata; parihaṭa; sahita.

bear down : nipāteti.

bear enmity : upanandhati.

bear fruit : phalati.

bear in mind : manasikaroti; dhāreti.

bear with : upekkhati.

bearable : (adj.) sayha.

beard : (nt.) massu.

beard dressing : (nt.) massukamma.

beardless : (adj.) nimmassuka.

bearer : (m.) vāhī; dhārī; dhāraka; gāhī.

bearing : (nt.) ācaraṇa; dhāraṇa; ubbahana. (f.) saṇṭhiti. (adj.) sandhāraka; sahamāna.

bearish : (adj.) avinīta.