Bursar to busy

From Dhamma Wiki
Jump to navigation Jump to search

bursar : (m.) vijjālaya-bhaḍāgārika.

bursary : (m.) vijjālaya-kosa; vihārakoṭṭhāgāra.

burst : (nt.) bhijjana; palālana; vidāraṇa. (v.i.) phalati; bhijjati. (v.t.) phāleti; vidāreti; bhindati. (pp.) phalita; bhinna; phālita; vidārita; bhindita.

burst forth : (pp.) ubbhijjati.

bury : (v.t.) nikhaṇati; bhūmiyaṃ nidahati. (pp.) nikhāta; bhūminihita.

burying : (nt.) nikhaṇana; bhūminidahana.

bus : (m.) mahāratha.

bush : (m.) gumba; pagumba.

bushel : (m.) aṭṭhadoṇaka.

bushy : (adj.) gumbāvuta.

busily : (adv.) atanditaṃ; analasaṃ.

business : (nt.) kammanta. (m.) vyāpāra. (f.) jīvikāvutti.

businesslike : (adj.) sammāvihita.

buskin : (f.) jaṅghapādukā.

buss : (v.t.) cumbati. (pp.) cumbita.

bust : (m.) uddhakāya; (f.) uddhakāyapaṭimā.

bustle : (m.) kalakala. (v.t.) ussukkāpeti. (v.i.) sasambhamo hoti. (pp.) ussukkāpita; sasambhamībhūta.

busy : (adj.) niccappayutta; bahukicca; vyāvaṭa. (v.t.) vyāvaṭaṃ karoti; kicce niyojeti. (pp.) kiccaniyutta.