Chair to chamois

From Dhamma Wiki
Jump to navigation Jump to search

chair : (nt.) pīṭha; āsana. (v.t.) dhure thapeti; pīṭhe nisīdāpeti. (pp.) dhure thapita; pīṭhe nisīdāpita.

chairman : (m.) sabhāpati.

chairmanship : (nt.) sabhāpatitta.

chaise : (m.) sandana; ratha.

chalcography : (nt.) tambālekhasippa.

chalice : (m.) casaka.

chalk : (nt.) sitopala. (v.t.) sitopalena likhati. (pp.) sitopalena likhita || red chalk: (f.) gerukā.

challenge : (m.) abhiyoga. (v.t.) kalahāya or vivādāya avheti; abhiyogaṃ karoti, (pp.) kalahāya or vivādāya avhita; katābhiyoga.

challengeable : (adj.) abhiyogāraha.

challenger : (m.) abhiyogī; paṭipuggala.

chamber : (m.) gabbha; ovaraka || inner chamber: (m.) antogabbha; upper chamber: (m.) uparigabbha.

chamber lain : (m.) sirisayanapālaka; rājagharapālaka.

chamber maid : (f.) sayanapālikā.

chamber pot : (nt.) passāvabhājana.

chameleon : (m.) kakaṇṭāka.

chamois : (m.) vātamiga.