Chop to chromatic

From Dhamma Wiki
Revision as of 19:19, 21 January 2009 by TheDhamma (talk | contribs) (New page: chop : (f.) sakalikā. (v.t.) tacchati; sakalīkaroti. (pp.) tacchita; sakalīkata. chophouse : (nt.) lahubhojanāgāra. chopper : (nt.) govikatta. (m.) tacchaka. chopping : (nt.) tacch...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

chop : (f.) sakalikā. (v.t.) tacchati; sakalīkaroti. (pp.) tacchita; sakalīkata.

chophouse : (nt.) lahubhojanāgāra.

chopper : (nt.) govikatta. (m.) tacchaka.

chopping : (nt.) tacchana.

choppy : (adj.) kampanasīla; athira.

choral : (adj.) gāyakagaṇāyatta.

chord : (m.) tantu. (nt.) tanta. (v.t.) tantāni yojeti.

chordal : (adj.) tantusambandha.

chore : (v.i.) gehasodhanādikammaṃ karoti.

choreography : (m.) padesa-cittālekha.

chorion : (m.) gabbhāsaya; jalābu.

chorister : (m.) gaṇagāyaka

chorus : (nt.) anugāyana. (m.) anugāyakagaṇa.

chouse : (f.) vañcanā. (v.t.) vañceti. (pp.) vañcita.

chowrie : (nt.) cāmara. (f.) vālavījanī.

chrestomathy : (m.) uddhaṭapāṭhasaṅgaha.

Christ : (m.) Kiṭṭha-devaputta

christen : (v.t.) 1. ūdakaṃ ogāheti; 2. nāmam ṭhapeti. (pp.) ogāhitodaka; ṭhapitanāma.

Christendom : (m.) Kiṭṭhabhattikadesa.

Christian : (m.) Kiṭṭhabhattika.

Christianity : (f.) Kiṭthabhatti. (m.) Kiṭṭhasamaya.

Christmas : (nt.) Kiṭṭhijamma.

chromatic : (adj.) vaṇṇasampanna.