Nepal Bauddha Pariyatti Shiksha

From Dhamma Wiki
Jump to navigation Jump to search

Nepal Bauddha Pariyatti Shiksha:

  • Address: Vishwa Shanti Vihar, Meenbhawan Kathmandu Nepal
  • Tradition: Theravada
  • Affiliation: All nepal Bhikshu Association
  • Phone: 977 4482250
  • Fax: 977 4482250
  • Website: http://www.nepalpariyatti.com/
  • Vice Rector: Bhikshu Jnanapurnik Mahathero (Phone: 977 4482984)
  • Rector: Bhikshu Buddhaghosha (Phone: 977 5531715)
  • Main Contact: Bhikshu Bodhijnana (Phone: 977 9841377529)
  • Spiritual Director: Bhikshu Buddhaghosha Mahathero