Srikirti Vihara

From Dhamma Wiki
Jump to navigation Jump to search

Srikirti Vihara:

  • Address: Naya Bazar Kirtipur Kathmandu, Nepal
  • Tradition: Theravada
  • Phone: (977 1) 330836
  • Founder: Ven. Bhikshu Sudarshan